En ny bok med revolutionerande sociologiska teorier har publicerats. Boken har titeln:

DE AUKTORITÄRA KULTURERNA

EN KUNSKAPSFILOSOFISK OCH OCIOLOGISK

BETRAKTELSE AV KULTURENS OCH

KARAKTÄRENS VÄXELVERKANpic

© Nils Järvinen


ISBN 952-91-9764-0

Tryckning: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 2006

Förlag: Nils Järvinen

Ahlströmsgatan 21 C 24
68600 JAKOBSTAD

Boken:

Boken är mycket kontroversiell och väcker säkert avsky hos många läsare. Om den blir uppmärksammad så kommer den att skapa debatt.


Abstrakt: Grunderna till hur vi uppfattar verkligheten bildas i vår tidiga barn­dom. Utvecklingen till en självständig individ kan resultera i heteronoma eller autonoma personligheter. Den heteronoma karaktären är auktoritär och person­en har en förvrängd bild av vad som är verkligt. Karaktären påverkar allt och re­sulterar i konflikter, våld, förtryck på både mikro och makronivå. Den avgör på vilket sättkunskap förvärvs och bestämmer vad vi uppfattar som verkligt. När hela kulturen är auktoritär återskapas de auktoritära karaktärerna oupphörligt genom den onda cirkel som bildas. Relationen mellan könen spelar här en nyc­kel­roll. Hela samhällen och kulturer bildar förvrängda uppfattningar av verk­ligheten. Sociologin som disciplin är inget undantag. Den är ännu i bör­jan av 2000-talet ovetenskaplig. En vetenskaplig sociologi skulle bättre kunna förklara auktoritärt beteende, rasism, sexism, terrorism, krig, avvikande be­teende m.m. Utvecklingen av en vetenskaplig sociologi hindras av det auk­tori­tära samhället.

Nyckelord: Aggression, auktoritet, auktoritär, brottslighet, demokrati, diskriminering, dogmatism, empirism, fascism, fred, ideologi, intelligens, karaktär, kausalitet, konflikt, kosmologi, krig, kultur, kunskap, makt, medvetande, metafysik, moral, nazism, neuros, paradigm, personlighet, positivism, prostitution, religion, samvete, sexism, superempirisk, verklighetsuppfattning, vetenskap, våld.INNEHÅLLSFÖRTECKNING


FÖRORD iv

1 INLEDNING 1
1.1 Vad handlar det om 3
1.2 Beteendevetenskapernas konflikter 2

SOCIOLOGINS UTVECKLING 14
2.1 Positivismen 17
2.2 Sociologin efter Comte 19
2.3 Sociologiska "metoder" 24
2.4 Naturvetenskaper och humanvetenskaper 33
2.5 Kunskapsformer 36

3 GRUNDLÄGGANDE TÄNKESÄTT 41
3.1 Paradigmer 44

3.2 Två fundamentalt olika världsbilder 55
3.2.1 Durkheim och religionen 57
3.3 Ännu ett alternativt paradigmbegrepp 68
3.3.1 Hermeneutik och metodologisk monism 77

4 RÅDANDE UPPFATTNINGAR OM INNEBÖRDEN I BEGREPPEN AUKTORITÄRT BETEENDE OCH DEMOKRATI 85
4.1 Den auktoritära "ideologin" 86
4.2 Lydnad och auktoritet 89
4.3 Demokratiska och auktoritära miljöer 92
4.4 Demokrati 95

5 VERKLIGHETSUPPFATTNINGENS UTVECKLING 97
5.1 Individuellt perspektiv, medvetande 98
5.1.1 Perception och inlärning 99
5.1.2 Intelligens och kunskap 102
5.1.3 Socialisationsprocessen 107
5.1.3.1 Jaget, internalisering och externalisering 108
5.1.3.2 Moralutveckling 110
5.1.3.3 Auktoritär socialisation, det svaga jaget 122
5.1.4 Karaktärsfortplantning och kulturtradering 129
5.2 Historiskt perspektiv, vetenskap, psykofysiska problemet 134

6 JAGINTEGRATION OCH KUNSKAP 138
6.1 Karaktär och jagintegration 140
6.1.1 Den heteronoma personligheten 142
6.1.2 Ansvarsprojektion. 154
6.2 Heteronoma och autonoma verklighetsuppfattningar 156
6.2.1 Monistisk världsbild 167
6.2.2 Hermeneutisk världsbild 175
6.3 Känslor och förnuft 182
6.3.1 Observation av händelser och handlingar 188
6.3.2 Samvete, etik, normer 191
6.4 Kommunikation och verklighetsuppfattning 195
6.4.1 Språk 199
6.4.2 Hermeneutik och språk 205
6.5 Sociologi och vetande 211
6.5.1 Hermeneutisk och monistisk kunskap 216
6.5.2 Metafysik och paravetenskap 226

7 SOCIAL INTERAKTION 230
7.1 Auktoritära reaktionssätt 231
7.2 Sociala relationer 237
7.2.1 Auktoritära och demokratiska relationer 238
7.2.2 Attraktion, participation och alienation 244
7.3 Beteende i aggregerade system 251
7.3.1 Moral 254
7.3.2 Makt 262
7.3.3 Stratifikation 268
7.3.4 Demokratiska och auktoritära strukturer 273

8 AUKTORITÄR KULTUR 279
8.1 Ideologier och läror 284
8.1.1 Religion 287
8.1.2 Strukturdeterminism 304
8.1.2.1 Ekonomisk determinism 305
8.1.2.2 Teknostruktur 311
8.1.2.3 Språket 313
8.1.3 Andra dolda makter 315
8.2 Delvis medvetna maktstrukturer 316
8.2.1 Hierarkier, klasser 316
8.2.1.1 Avvikande beteende m.m. 318
8.2.2 Rasism, etnocentrism 327
8.2.2.1 Institutionaliserad aggression 329
8.2.3 Sexism 330
8.2.3.1 Sexuell aktivitet 333
8.2.3.1.1 Rådande uppfattningar 334
8.2.3.1.2 Kön och sexualitet 337
8.2.3.1.3 Biologiska och sociala behov 342
8.2.3.2 Attraktion mellan könen 344
8.2.3.2.1 Den attraktiva mannen 345
8.2.3.2.2 Den attraktiva kvinnan 348
8.2.3.2.3 Kärlek och parasexualitet 351
8.2.3.2.4 Strukturella restriktioner 357
8.2.3.2.5 Känslor som maktmedel 360
8.2.3.3 Kärlek till salu 366
8.2.3.3.1 Maktbalans 373
8.2.3.4 Annat sexuellt beteende 378
8.2.3.4.1 Projicering 382
8.2.3.5 Sociala effekter 385
8.2.3.5.1 Från motivation till struktur 391
8.2.3.5.2 Följder för individen 399
8.2.3.5.3 Strukturell ambivalens 408
8.2.3.5.4 Rollmönster blir karaktär 412
8.2.3.6 Manifest sexism 416
8.3 Karaktär och känslor i strukturationen 425
8.4 Systemiska följder 435
8.5 Det auktoritära samhället 441
8.5.1 Hermeneutiska samhällstolkningar 448

9 SPEKULATIONER OM FÖRÄNDRING 455
9.1 Kunskapens kulturbundenhet 458
9.1.1 Kulturförändringar 460
9.1.1.1 Demokrati 463
9.1.1.2 Påverkningsmöjligheter 467
9.2 En mer exakt sociologi 479
9.2.1 Nya begrepp, gamla namn 483
9.2.2 Samhällssjälens byggstenar 485
9.2.3 Kulturation 489
9.3 Kulturen i nytt ljus 494
9.3.1 Sociologi med nya forskningsområden 498
9.4 Slutord 506

10 FÖRKLARING TILL NÅGRA ORD 509

11 PERSONREGISTER 513

12 SAKREGISTER 522

13 LITTERATURFÖRTECKNING 541


Boken kan beställas från:

Nils Järvinen

Ahlströmsgatan 21 C 24

68600 JAKOBSTAD

Sänd e-mail till: Nils Järvinen, bokens författareFörfattarens personuppgifter: www.multi.fi/~njarvine